Menu: 

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan VeiligStallen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Coördinator: coördinatie van alle activiteiten rondom VeiligStallen vindt plaats door CROW/Fietsberaad.
 • Stalling: bewaakte en/of onbewaakte groep plaatsen waar een fiets geparkeerd kan worden. Indien een Gemeente deelneemt aan Fiets-en-Win krijgt de deelnemer bij het stallen van de fiets een Winkans. De Gemeente stelt per jaar vast welke Stallingen in de gemeente meedoen aan de Actie Fiets en Win.
 • Chipkluis: Kluis gekoppeld aan het systeem achter VeiligStallen.nl waarbij Deelnemers kluizen kunnen huren en reserveren met hun OV-chipkaart.
 • Toegangscontrolesysteem VeiligStallen: Deelnemers checken in en uit bij Stallingen of Chipkluizen met behulp van een barcodepas of OV-chipkaart.
 • Actie Fiets-en-Win: beloningsactie voor het stallen van de fiets in een Stalling in de Gemeente door middel van een Loterij tijdens de Spaarperiode. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De rechten van de Actie Fiets en Win behoren toe aan de stichting CROW/Fietsberaad. De actie Fites-en-Win handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Spaarperiode: de Actie Fiets en Win loopt voor een bepaalde periode. De datum tot de eerstevolgende trekking is zichtbaar op de de pagina veiligstallen.nl/gemeentenaam van de deelnemende gemeente. Deelnemers doen automatisch mee voor een nieuwe spaarperiode. Indien een Deelnemer niet meer wenst mee te doen aan de Actie Fiets en Win kan de deelname beëindigd worden.
 • Deelnemer: natuurlijk persoon waarvoor een Account is aangemaakt op de Internetpagina VeiligStallen.nl (voorheen Fiets-en-Win.nl) en die in het bezit is van één of meerdere Persoonlijke kaarten.
 • Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn bij de deelname aan VeiligStallen. Indien deze Algemene Voorwaarden veranderen, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden door het voortzetten van uw stallingstransacties.
 • Persoonlijke kaart: Barcodekaart, welke gratis in een Stalling wordt verstrekt en/of OV-chipkaart.
 • Account: een Deelnemer maakt bij registratie op de Internetpagina VeiligStallen een persoonlijk Account aan. Hierbij dienen een aantal Persoonsgegevens opgegeven te worden die op een later tijdstip gewijzigd kunnen worden via de Persoonlijke pagina die aangemaakt wordt. Minderjarigen kunnen zelf geen Account aanmaken, de Persoonlijke kaart van een Minderjarige kan wel toegevoegd worden aan het Account van Ouder(s)/Verzorger(s). Indien een gemeente deelneemt aan de actie Fiets-en-Win neemt een deelnemer middels een account automatisch deel aan de actie.
 • Minderjarigen: personen van 16 jaar of jonger.
 • Ouder(s)/Verzorger(s): ouder of wettelijke vertegenwoordiger van Minderjarigen.
 • Winkansen: de Deelnemers kunnen middels de actie Fites-en-Win (virtuele) loten verzamelen door het stallen van de fiets in één van de deelnemende Stallingen. Een ‘lot’ wordt een ‘winkans’ genoemd. Eén Stalactie geeft recht op één of meerdere Winkansen. Per Stalling kan de Gemeente vaststellen hoeveel Winkansen er per Stalactie verzameld kunnen worden. De Winkansen worden gekoppeld aan de Persoonlijke kaart. Per dag kan een Deelnemer meerdere Stalacties hebben afgerond. Er wordt echter maximaal één Stalactie meegeteld voor de Loterij, dit is Stalactie met de meeste Winkansen.
 • Internetpagina veiligStallen: op deze internetpagina wordt alle benodigde informatie, zoals Algemene Voorwaarden, Registratie en actuele informatie omtrent de Stallingen, Kluizen, Prijzen, Trekkingen en uitslag weergegeven.
 • Loterij: De computer voert de loting uit en hiermee wordt bepaald welke Prijs wordt toegekend aan welke Winkans en dus aan welke Persoonlijke kaart en Deelnemer. Per jaar worden maximaal 13 trekkingen uitgevoerd. Tijdens één Trekking kan er per Persoonlijke kaart maximaal één Prijs gewonnen worden. De overige Winkansen van een Persoonlijke kaart waar een Prijs op is gevallen vervallen hiermee voor dezelfde Trekking.
 • Stalactie: een Stalactie wordt gestart door het Registreren van de Persoonlijke kaart in de Stalling. De Stalactie wordt afgerond bij het verlaten van de Stalling. Hierbij wordt dezelfde Persoonlijke kaart weer geregistreerd. Alleen bij een afgeronde Stalactie met een duur van tenminste vijf minuten krijgt de Deelnemer een Winkans.
 • Trekking: aanwijzing van de winnaar(s) van een Prijs. Tijdens een Trekking worden er diverse prijzen verloot onder de verkregen Winkansen. Deze Winkansen dienen verkregen te zijn in de bijbehorende Trekkingsperiode. Het Trekkingsschema staat gepubliceerd op de VeiligStallen-pagina van de deelnemende gemeente.
 • Prijs: op de Internetpagina VeiligStallen staan per Trekking de bijbehorende prijzen vermeld. Het is niet mogelijk de Prijs in te ruilen voor een andere Prijs of geldwaarde. Prijswinnaars kunnen benaderd worden voor promotieactiviteiten rondom de Actie Fiets en Win.
 • Registreren: scannen van de Persoonlijke kaart door een Registratie Unit.
 • Registratie Unit: apparaat om een Persoonlijke kaart te kunnen Registreren. In de Stallingen in de Gemeente zijn dit handscanners die door de beheerders van de Stalling worden bediend. Bij Chipkluizen is dit de paslezer van de kluis.
 • Prijswinnaar: Deelnemer die de Persoonlijke kaart geregistreerd heeft waar tijdens een Trekking een Prijs op gevallen is.
 • Algemeen Informatiepunt: beheerder van de stalling.
 • Persoonsgegevens: hieronder worden verstaan voor- en achternaam, woonadres, postcode, huisnummer en woonplaats, e-mail adres en nummer(s) van de Persoonlijke kaart(en).
 • Persoonlijke pagina: elke Deelnemer beschikt over een Persoonlijke pagina. Deze pagina wordt aangemaakt bij het aanmelden bij VeiligStallen. De Deelnemer kan met Loginnaam en Wachtwoord inloggen op de Persoonlijke pagina.
 • Loginnaam: zelf door de Deelnemer op te geven bij het maken van een Account. De Loginnaam komt overeen met het e-mail adres en wordt gebruikt in combinatie met het Wachtwoord om toegang te krijgen tot de Persoonlijke pagina.
 • Wachtwoord: zelf door de Deelnemer op te geven bij het aanmaken van een Account. Het Wachtwoord wordt gebruikt in combinatie met de Loginnaam om toegang te krijgen tot de Persoonlijke pagina.

Artikel 2 Beloningssysteem
Bij deelname aan de Actie Fiets en Win kunnen Deelnemers Winkansen sparen. Deze Winkansen kunnen verkregen worden door gebruik te maken van de Stallingen en/of Chipkluizen in de Gemeente. Per Stalactie wordt er in principe één of meerdere Winkansen verkregen. De Gemeente bepaalt per Stalling hoeveel Winkansen er verzameld kunnen worden, dit wordt bekend gemaakt op de Internetpagina Fiets en Win. Voor de Loterij telt er slechts één Stalactie mee per dag. Dit is de Stalactie met de hoogste Winkansen. Een Stalactie begint bij het Registreren van een Persoonlijke kaart in de Stalling en wordt pas afgerond bij het verlaten van de dezelfde Stalling en het Registreren van dezelfde Persoonlijke kaart.

Artikel 3 Trekking en verloten prijzen
Met de verkregen Winkansen doen Deelnemers mee aan de Trekking na afloop van de Spaarperiode.  De Loterij wordt uitgevoerd door een computer. Tijdens één Trekking kan er per Persoonlijke kaart maximaal één Prijs gewonnen worden. De overige Winkansen van een Persoonlijke kaart waar een Prijs op is gevallen vervallen hiermee voor dezelfde Trekking. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4 Aanmelden deelnemers
Een Deelnemer kan zichzelf aanmelden voor de Actie Fiets en Win door een Account aan te maken via de Internetpagina VeiligStallen. Het is van belang dat een Deelnemer in het bezit is van minimaal één Persoonlijke kaart. Bij een Trekking voor de Loterij worden alleen Winkansen meegenomen van de op dat moment geregistreerde Persoonlijke kaart(en). Aanmelden dient uiterlijk één dag voor de Trekking plaats te vinden. Er kunnen meerdere Persoonlijke kaarten uit één huishouden aan het Account gekoppeld worden. Een Deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Bekendmaking Prijswinnaars
De Prijswinnaar krijgt na afloop van de Trekking automatisch per e-mail bericht. Tevens wordt de Prijswinnaar de eerstvolgende keer bij het Registreren van de Persoonlijke kaart in de Stalling ook ter plekke hierover geïnformeerd. Een Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een account met een werkend e-mailadres.

Artikel 6 Verstrekken van prijzen
In het bericht dat de Prijswinnaar ontvangt staat op welke Persoonlijke kaart de Prijs gevallen is. Tevens staan in dit bericht instructies voor het ophalen of in ontvangst nemen van de Prijs en de termijn waarbinnen dit dient plaats te vinden. De Prijzen kunnen bij de Organisatie niet ingewisseld worden voor een geldprijs.

Artikel 7 Wijzigen deelname
Een Deelnemer beschikt over een Persoonlijke pagina waar de Persoonsgegevens te allen tijde zo mogelijk gewijzigd kunnen worden. Dat wil zeggen voor- en achternaam, woonadres, postcode, huisnummer en woonplaats, e-mail adres en nummer(s) van de Persoonlijke kaart(en). Een Deelnemer die beschikt over een Account kan zelf de Persoonsgegevens wijzigen op de Persoonlijke pagina.

Artikel 8 Beëindiging deelname
Deelname kan worden beëindigd middels opzegging: door een Deelnemer of de Gemeente, of van rechtswege, indien de Actie Fiets en Win is afgelopen of veiligStallen ophoudt te bestaan. Opzegging door een Deelnemer geschiedt door afmelden op de Persoonlijke pagina. Op het moment van opzegging vervallen alle verkregen Winkansen van de gekoppelde Persoonlijke kaart(en). De Deelnemer neemt geen deel meer aan de resterend Trekkingen.

Artikel 9 Verlies/diefstal Persoonlijke kaart
De Deelnemer wordt geacht zorgvuldig om te gaan met de Persoonlijke kaart. In geval van verlies, vernieling en/of diefstal van de Persoonlijke kaart kan de Deelnemer in de Stalling een nieuwe Persoonlijke kaart krijgen. De Deelnemer dient zelf het nieuwe nummer van de Persoonlijke kaart te koppelen aan zijn/haar Account op de Persoonlijke pagina. Indien dit niet (of te laat) gebeurt tellen de verkregen Winkansen met de nieuwe Persoonlijke kaart niet mee bij de volgende Trekkingen.

Artikel 10 Defecte Persoonlijke kaart
Blijkt de Persoonlijke kaart defect, dan dient dit gemeld te worden in een van de deelnemende Stallingen. De Deelnemer levert de defecte Persoonlijke kaart in bij de Stalling en krijgt vervolgens een nieuwe Persoonlijke kaart krijgen. De Deelnemer dient zelf het nieuwe nummer van de Persoonlijke kaart te koppelen aan zijn/haar Account op de Persoonlijke pagina. Indien dit niet (of te laat) gebeurt tellen de verkregen Winkansen met de nieuwe Persoonlijke kaart niet mee bij de volgende Trekkingen.

Artikel 11 Fraude
Bij vermoeden van misbruik of fraude door een Deelnemer behoudt de Organisatie zich het recht voor een Persoonlijke kaart te blokkeren en/of deelname aan de Actie Fiets en Win te beëindigen.

Artikel 12 Correspondentie
Correspondentie met betrekking tot VeiligStallen en de Actie Fiets en Win zal worden gestuurd naar het e-mail adres dat Deelnemer heeft opgegeven op de Persoonlijke pagina bij het Account.

Artikel 13 Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens van Deelnemers zijn opgenomen in de administratie van VeiligStallen. De Persoonsgegevens van elke Deelnemer zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Zie ook het privacy-statement.

Artikel 14 Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt besteed aan VeiligStallen kan het voorkomen dat een Deelnemer niet tevreden is. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden door middel van het versturen van een e-mail met het onderwerp “klacht” naar info@fietsberaad.nl.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
De Coördinator noch Gemeente erkent geen aansprakelijkheid voor schade door omgang met de producten of diensten die worden verkregen door deelname aan VeiligStallen. Tevens aanvaardt de Coördinator noch Gemeente geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook – daaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolg- en/of indirecte schade - in verband met eventuele tekortkomingen in door VeiligStallen of de Actie Fiets en Win geleverde zaken en/of verleende diensten, behoudens indien er in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van VeiligStallen of de Actie Fiets en Win is toegebracht. In alle gevallen waarin de Coördiantor is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van de volgende twee factoren: hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar aan de Coördinator terzake wordt uitgekeerd, voor zover volgens een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald;

Artikel 16 Slotbepalingen
Coördinator is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging komen eerdere Algemene Voorwaarden te vervallen. Voor zover er omstandigheden ontstaan waarin deze voorwaarden niet is voorzien, zal dit in overleg worden opgelost. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Het Nederlands Recht is van toepassing op VeiligStallen en de actie Fiets-en-Win en deze Algemene Voorwaarden.