Menu: 

Algemene voorwaarden

Productvoorwaarden Fietskluizen

Artikel 1. Definities

 1. Fietsklui(s)(zen): (een) klui(s)(zen), geëxploiteerd door Qbuzz, om een fiets in te bewaren.
 2. Qbuzz: Qbuzz [….], exploitant van de Fietskluizen.
 3. Staller: de eigenaar, houder of gebruiker van een (elektrische) fiets die de Fietskluis gebruikt op basis van een Abonnement danwel op basis van een losse overeenkomst (eenmalig gebruik) met Qbuzz.
 4. Abonnement: een overeenkomst tussen Qbuzz en de Staller voor het gebruik van (een) Fietsklui(s)(zen) gedurende een bepaalde periode en voor een bepaalde vergoeding.
 5. Abonnementhouder: de Staller die een Abonnement heeft.

Artikel 1. Omschrijving

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met Qbuzz gesloten Abonnementen en losse overeenkomsten voor het gebruik van Fietskluizen. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de algemene voorwaarden van www.veiligstallen.nl en deze voorwaarden, dan prevaleren deze voorwaarden.
 2. De Fietskluizen kunnen zowel op Abonnementsbasis (maand en jaar) als los (per dagdeel) gehuurd worden.
 3. De Fietskluis bevat een oplaadpunt voor elektrische fietsen, een lampje om de kluis te verlichten en er zitten enkele knoppen die als kapstok gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een regenpak op te hangen en te laten drogen.
 4. De Fietskluizen zijn 2 meter diep, 1,5 meter hoog en ca. 0,5 meter breed.
 5. De Fietskluis werkt volledig automatisch en is dag en nacht toegankelijk.
 6. Bij storing van de Fietskluis neem je contact op met 0344-678249 voor vragen over de Fietskluizen bel je met onze klantenservice 0900–728 99 65.

Artikel 2. Gebruik Fietskluis, algemeen

 1. Het gebruik van een Fietskluis kan via een reservering, maar is niet noodzakelijk. Via www.veiligstallen.nl/molenlanden of www.veiligstallen.nl/vijfheerenlanden maak je een account aan en kun je een Fietskluis reserveren met of zonder een Abonnement.
 2. Voor het gebruik van een Fietskluis dien je in bezit te zijn van een geldige OV-chipkaart, deze koppel je op www.veiligstallen.nl aan je account.
 3. De Staller mag alleen gebruik maken van de aan hem/haar toegewezen Fietskluis.
 4. Het is uitsluitend toegestaan om fietsen en direct voor een fietsrit benodigde artikelen in de kluis te stallen. Het is Qbuzz of een door Qbuzz aan te wijzen derde te allen tijde toegestaan, om niet fiets gerelateerde artikelen te verwijderen en te vernietigen. De Staller kan geen aanspraak maken op teruggave van de verwijderde goederen danwel enige vorm van schadevergoeding.
 5. Het is niet toegestaan brandstof of andere gevaarlijke stoffen in de Fietskluis te stallen.
 6. In de Fietskluis mogen geen reparatie- en/of andere onderhoudswerkzaamheden aan de fiets en/of de overige artikelen die zich in de Fietskluis bevinden, uitgevoerd worden door de Staller.
 7. De Staller mag de aan hem/haar toegewezen Fietskluis niet aan derden verhuren of anderszins in gebruik geven.
 8. Stallen in een Fietskluis geschiedt geheel op eigen risico van de Staller. Qbuzz en/of enige andere vennootschap gelieerd aan Qbuzz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan en/of vermissing van in de Fietskluis geplaatste, al dan niet afgesloten fietsen en/of andere objecten. 
 9. Het gebruik van de Fietskluis wordt betaald middels een account op www.veiligstallen.nl in combinatie met een OV-chipkaart, welke je koppelt aan het account en een stallingstegoed wat in dit account wordt geplaatst. 

Artikel 3. Losse overeenkomst en Abonnement Fietskluis, herroepingsrecht

 1. De Staller kan gebruik maken van een Fietskluis op basis van een Abonnement of door middel van een losse overeenkomst (eenmalig gebruik) met Qbuzz. Deze losse overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Staller door middel van zijn/haar OV-chipkaart een Fietskluis opent.
 2. Een Abonnement kan op elke dag van de maand ingaan en geldt vanaf dat moment voor 1 maand of 12 maanden.
 3. De Abonnementhouder kan een Abonnement uitsluitend aangaan en verlengen via www.veiligstallen.nl.
 4. Door middel van het aanmaken van een account, zoals bedoeld in artikel 2 sub a van deze voorwaarden, gaat de Staller ermee akkoord dat Qbuzz haar diensten ten aanzien van de Fietskluis direct levert. De Staller is gerechtigd om binnen 14 dagen na het aangaan van een overeenkomst met Qbuzz gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht. Dit kan door middel van bijgaand modelformulier voor ontbinding danwel via het account. Indien de Staller gebruik maakt van het herroepingsrecht is hij/zij gehouden om voor de dagen dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van de Fietskluis de daarvoor verschuldigde gebruiksprijs aan Qbuzz te betalen.
 5. De Abonnementhouder is gehouden om uiterlijk op de vervaldatum van zijn/haar Abonnementsperiode, het verschuldigde bedrag voor de nieuwe Abonnementsperiode te betalen via www.veiligstallen.nl.
 6. Na tijdige ontvangst van het verschuldigde maand- of jaarbedrag kan de Abonnementhouder gebruik blijven maken van de Fietskluis.
 7. Indien de betaling van de (nieuwe) Abonnementsperiode niet uiterlijk op de vervaldatum van de Abonnementsperiode bij via www.veiligstallen.nl is betaald, vervalt het recht op het gebruik van de Fietskluis. Het bepaalde in artikel 4 sub c is van toepassing.
 8. Bij tussentijdse opzegging van het jaar Abonnement wordt de Abonnementhouder het aantal maanden dat verstreken is (naar boven afgerond op hele maanden) tegen maandtarief in rekening gebracht, met een minimum van vier maanden. Het resterende bedrag ontvangt de Abonnementhouder retour. Een Abonnement dat voor één maand is afgesloten is niet tussentijds opzegbaar.

Artikel 4. Duur gebruik Fietskluis

 1. De duur van het gebruik van de Fietskluis eindigt van rechtswege zodra de overeenkomst tussen Qbuzz en de Staller (het Abonnement of de losse overeenkomst) eindigt. Een losse overeenkomst eindigt op het moment dat de Staller zijn/haar fiets en overige artikelen weer uit de Fietskluis haalt. Een losse overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege indien de Staller gedurende één maand zijn/haar fiets niet uit de Fietskluis heeft gehaald.
 2. Qbuzz kan de overeenkomst met de Staller (het Abonnement of de losse overeenkomst) direct beëindigen als de Staller zich niet houdt aan deze voorwaarden. De Staller heeft in dat geval geen recht op teruggave van de reeds aan Qbuzz betaalde bedragen.
 3. Op de dag/het tijdstip dat de overeenkomst (het Abonnement of de losse overeenkomst) tussen Qbuzz en de Staller eindigt, dient de Staller de Fietskluis leeg gehaald te hebben. Voldoet de Staller hier niet aan, dan is Qbuzz gerechtigd om de fiets en overige artikelen te verwijderen en/of elders tegen een hoger tarief op te slaan. Wanneer de Staller één maand na afloop van de overeenkomst de fiets en overige artikelen niet heeft afgehaald, dan heeft Qbuzz het recht om vrij over zijn/haar fiets en overige artikelen te beschikken. Qbuzz is, na verwijdering van de fiets en overige artikelen, niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging. De kosten die met het voorgaande gemoeid zijn (inclusief de kosten voor het gebruik van de Fietskluis) worden de Staller achteraf alsnog in rekening gebracht.

Artikel 5. Slotbepalingen

 1. Eventuele kosten ten gevolge van (juridische) incasso worden bij de Staller in rekening gebracht.
 2. Qbuzz is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het slot van de Fietskluis door vuil en/of weersomstandigheden (bv. vorst).
 3. De Staller is gehouden een eventuele adreswijziging tijdig via zijn/haar account aan Qbuzz kenbaar te maken.
 4. De Staller is gehouden om Qbuzz alle schade te vergoeden die is ontstaan door het gebruik door de Staller van de Fietskluis.
 5. Qbuzz of een door Qbuzz aangewezen derde is te allen tijde gerechtigd om de Fietskluis zonder opgaaf van redenen te openen.
 6. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Qbuzz met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.
 7. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Fietskluizen N214

Bij de fietsenstallingen bij de bushaltes langs de N214 staan enkele fietskluizen. 

U kunt de kluizen gebruiken wanneer u hoe u wenst. Het is belangrijk dat u vóóraf hier een account aanmaakt om de fietskluizen te gebruiken. Zo heeft u altijd toegang tot de kluis en kunt u gemakkelijk uw fiets ook weer uit de kluis halen. Per 8 uur betaalt u slechts € 1,- voor het gebruik van de fietskluis, met een maximum van € 3,- per dag. Zorg ervoor dat u een account hebt op veiligstallen.nl én plaats stallingstegoed in uw account om ten alle tijden gebruik te kunnen maken van onze fietskluizen. 

Het gebruik is heel eenvoudig:

1. Open de kluis met uw OV-chipkaart, deze vormt nu de sleutel van de kluis

2. Plaats uw fiets in de kluis en sluit de deur

3. Bij terugkomst opent u de deur met uw OV-chipkaart

Wilt u zeker zijn van een lege kluis? Neem dan een maand- of jaarabonnement en u bent verzekerd van uw eigen kluis.