Menu: 

FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via het contactformulier.

Algemeen

Van wie is VeiligStallen?

VeiligStallen.nl wordt beheerd door het Fietsberaad in samenwerking met gemeenten. Gemeenten kunnen fietsenstallingen en kluizen koppelen aan het achterliggende systeem. De gemeente krijgt hiervoor informatie over het gebruik van de stallingen. De gebruiker krijgt actuele informatie over de drukte in de stalling en kan sneller stallen doordat de papieren bonnetjes zijn vervangen door barcodepassen.

Waarom zie ik een knop "Stallingstegoed opwaarderen" terwijl de stalling gratis is?

Als uw gemeente stallingen of kluizen heeft die gekoppeld zijn aan VeiligStallen kunnen zij voor het gebruik hiervan een kleine vergoeding vragen. Betaling gaat via het persoonlijke account op deze website. Voor het gemak van de gebruikers van deze stallingen en kluizen is er voor gekozen om de knop "Stallingstegoed opwaarderen" altijd te tonen.

Wanneer moet ik een account aanmaken?

Als de stallingen of kluizen in uw gemeente gekoppeld zijn aan VeiligStallen kan het handig zijn om te registreren. U krijgt dan inzage in uw stallingstransacties en kunt eventueel uw stallingstegoed opwaarderen. Gekoppelde stallingen en kluizen zijn herkenbaar aan het logo van VeiligStallen.

Kan ik een account aanmaken zonder e-mailadres?

Nee, u moet beschikken over een e-mailadres. U kunt een gratis e-mailadres aanvragen via bijvoorbeeld gmail of hotmail. Wilt u een account aanmaken om een sleutelhanger te registreren? Dan is een andere mogelijkheid om uw pas te koppelen aan het account van een familielid, vriend of bekende.

Ik kan niet registreren. Het opgegeven e-mailadres bestaat al in het systeem.

U of iemand anders heeft al een account aangemaakt met dit e-mailadres. Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u deze opvragen op de pagina Inloggen. Vermoed u misbruik van uw e-mailadres? Neem dan contact op met de helpdesk via Contact.

Ik mis een stalling in mijn gemeente, kunt u deze toevoegen?

Ja, dat kan. Op de pagina Kaart vindt u onderaan de legenda een knop Stalling toevoegen. Hiermee geeft u een nieuwe locatie door aan uw gemeente. Na goedkeuring van de gemeente verschijnt de nieuwe locatie op de kaart.

De informatie bij een stalling klopt niet, kunt u dit wijzigen?

Ja, dat kan. U stuurt hiervoor een e-mail met de gewenste wijziging via het contactformulier.

Worden mijn gegevens goed beschermd?

Alle persoonsgegevens die via de stallingen of op deze site worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Zie ook ons privacystatement.

Wat zijn de Algemene Voorwaarden van Veiligstallen.nl?

Bij deelname aan VeiligStallen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Coördinator: coördinatie van alle activiteiten rondom VeiligStallen vindt plaats door CROW-Fietsberaad. - Stalling: bewaakte en/of onbewaakte groep plaatsen waar een fiets geparkeerd kan worden. - Chipkluis: Kluis gekoppeld aan het systeem achter VeiligStallen.nl waarbij Deelnemers kluizen kunnen huren en reserveren met hun OV-chipkaart. - Toegangscontrolesysteem VeiligStallen: Deelnemers checken in en uit bij Stallingen of Chipkluizen met behulp van een barcodepas of OV-chipkaart. - Deelnemer: natuurlijk persoon waarvoor een Account is aangemaakt op de Internetpagina VeiligStallen.nl en die in het bezit is van één of meerdere Persoonlijke kaarten. - Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn bij de deelname aan VeiligStallen. Indien deze Algemene Voorwaarden veranderen, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden door het voortzetten van uw stallingstransacties. - Persoonlijke kaart: Barcodekaart, welke gratis in een Stalling wordt verstrekt en/of OV-chipkaart. - Account: een Deelnemer maakt bij registratie op de Internetpagina VeiligStallen een persoonlijk Account aan. Hierbij dienen een aantal Persoonsgegevens opgegeven te worden die op een later tijdstip gewijzigd kunnen worden via de Persoonlijke pagina die aangemaakt wordt. Minderjarigen kunnen zelf geen Account aanmaken, de Persoonlijke kaart van een Minderjarige kan wel toegevoegd worden aan het Account van Ouder(s)/Verzorger(s). - Minderjarigen: personen van 16 jaar of jonger. - Ouder(s)/Verzorger(s): ouder of wettelijke vertegenwoordiger van Minderjarigen. - Internetpagina VeiligStallen: op deze internetpagina wordt alle benodigde informatie, zoals Algemene - Voorwaarden, Registratie en actuele informatie omtrent de Stallingen en Kluizen weergegeven. - Registreren: scannen van de Persoonlijke kaart door een Registratie Unit. - Registratie Unit: apparaat om een Persoonlijke kaart te kunnen Registreren. In de Stallingen in de Gemeente zijn dit handscanners die door de beheerders van de Stalling worden bediend. Bij Chipkluizen is dit de paslezer van de kluis. - Algemeen Informatiepunt: beheerder van de stalling. - Persoonsgegevens: hieronder worden verstaan voor- en achternaam, woonadres, postcode, huisnummer en woonplaats, e-mail adres en nummer(s) van de Persoonlijke kaart(en). - Persoonlijke pagina: elke Deelnemer beschikt over een Persoonlijke pagina. Deze pagina wordt aangemaakt bij het aanmelden bij VeiligStallen. De Deelnemer kan met Loginnaam en Wachtwoord inloggen op de Persoonlijke pagina. - Loginnaam: zelf door de Deelnemer op te geven bij het maken van een Account. De Loginnaam komt overeen met het e-mail adres en wordt gebruikt in combinatie met het Wachtwoord om toegang te krijgen tot de Persoonlijke pagina. - Wachtwoord: zelf door de Deelnemer op te geven bij het aanmaken van een Account. Het Wachtwoord wordt gebruikt in combinatie met de Loginnaam om toegang te krijgen tot de Persoonlijke pagina. Artikel 2: Aanmelden deelnemers Een Deelnemer kan zichzelf aanmelden door een Account aan te maken via de Internetpagina VeiligStallen. Het is van belang dat een Deelnemer in het bezit is van minimaal één Persoonlijke kaart. Er kunnen meerdere Persoonlijke kaarten uit één huishouden aan het Account gekoppeld worden. Een Deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Wijzigen deelname Een Deelnemer beschikt over een Persoonlijke pagina waar de Persoonsgegevens te allen tijde zo mogelijk gewijzigd kunnen worden. Dat wil zeggen voor- en achternaam, woonadres, postcode, huisnummer en woonplaats, e-mail adres en nummer(s) van de Persoonlijke kaart(en). Een Deelnemer die beschikt over een Account kan zelf de Persoonsgegevens wijzigen op de Persoonlijke pagina. Artikel 4: Beëindiging deelname Deelname kan worden beëindigd middels opzegging: door een Deelnemer of de Gemeente, of van rechtswege, indien VeiligStallen ophoudt te bestaan. Opzegging door een Deelnemer geschiedt door afmelden op de Persoonlijke pagina. Op het moment van opzegging vervallen alle verkregen Winkansen van de gekoppelde Persoonlijke kaart(en). Artikel 5: Verlies/diefstal Persoonlijke kaart De Deelnemer wordt geacht zorgvuldig om te gaan met de Persoonlijke kaart. In geval van verlies, vernieling en/of diefstal van de Persoonlijke kaart kan de Deelnemer in de Stalling een nieuwe Persoonlijke kaart krijgen. De Deelnemer dient zelf het nieuwe nummer van de Persoonlijke kaart te koppelen aan zijn/haar Account op de Persoonlijke pagina. Artikel 6: Defecte Persoonlijke kaart Blijkt de Persoonlijke kaart defect, dan dient dit gemeld te worden in een van de deelnemende Stallingen. De Deelnemer levert de defecte Persoonlijke kaart in bij de Stalling en krijgt vervolgens een nieuwe Persoonlijke kaart krijgen. De Deelnemer dient zelf het nieuwe nummer van de Persoonlijke kaart te koppelen aan zijn/haar Account op de Persoonlijke pagina. Artikel 7: Fraude Bij vermoeden van misbruik of fraude door een Deelnemer behoudt de Organisatie zich het recht voor een Persoonlijke kaart te blokkeren. Artikel 8: Correspondentie Correspondentie met betrekking tot VeiligStallen zal worden gestuurd naar het e-mail adres dat Deelnemer heeft opgegeven op de Persoonlijke pagina bij het Account. Artikel 9: Persoonlijke gegevens Persoonsgegevens van Deelnemers zijn opgenomen in de administratie van VeiligStallen. De Persoonsgegevens van elke Deelnemer zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Zie ook het privacy-statement. Artikel 10: Klachten Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt besteed aan VeiligStallen kan het voorkomen dat een Deelnemer niet tevreden is. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden door middel van het versturen van een e-mail met het onderwerp “klacht” naar fietsberaad@crow.nl. Artikel 11: Aansprakelijkheid De Coördinator noch Gemeente erkent geen aansprakelijkheid voor schade door omgang met de producten of diensten die worden verkregen door deelname aan VeiligStallen. Tevens aanvaardt de Coördinator noch Gemeente geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook – daaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolg- en/of indirecte schade - in verband met eventuele tekortkomingen in door VeiligStallen geleverde zaken en/of verleende diensten, behoudens indien er in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van VeiligStallen is toegebracht. In alle gevallen waarin de Coördinator is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van de volgende twee factoren: hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar aan de Coördinator terzake wordt uitgekeerd, voor zover volgens een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald; Artikel 12: Slotbepalingen Coördinator is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging komen eerdere Algemene Voorwaarden te vervallen. Voor zover er omstandigheden ontstaan waarin deze voorwaarden niet is voorzien, zal dit in overleg worden opgelost. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Het Nederlands Recht is van toepassing op VeiligStallen deze Algemene Voorwaarden.
Fietsenstallingen

Hoe herken ik een fietsenstalling die is gekoppeld aan VeiligStallen.nl? (onderstaande FAQ hebben alleen betrekking op deze fietsenstallingen)

Op de overzichtspagina van alle stallingen van een gemeente staat bij gekoppelde stallingen het logo van VeiligStallen achter de naam van de stalling. Van deze stallingen is meer informatie bekend dan van de niet-gekoppelde stallingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal vrije plekken op dit moment. Ook kunt u na registratie uw transacties bekijken.

Ik heb een sleutelhanger gevonden, kunt u de eigenaar traceren?

Registreren van de sleutelhanger is in geen enkele deelnemende gemeente momenteel verplicht. Hierdoor is de kans dat we de eigenaar via VeiligStallen.nl kunnen opsporen heel klein. Maar hoe klein de kans ook is, we kunnen het wel proberen. Stuur hiervoor via de contactpagina een e-mail met het nummer van de sleutelhanger en de plaats waar deze gevonden is.

We raden aan de sleutelhanger ook aan te melden bij de website www.verlorenofgevonden.nl. Dit is het centrale meldpunt van gevonden voorwerpen binnen uw gemeente.

Tip: registreer uw sleutelhanger voor het geval u hem zelf een keer kwijtraakt.

Ik heb (nog) geen sleutelhanger, kan ik wel een account aanmaken?

Ja, u kunt uzelf gewoon registreren en uw persoonlijke gegevens invullen. Later kunt u alsnog een sleutelhanger toevoegen of dit account koppelen aan een chipkaart (bij deelnemende fietskluizen).

Kan ik mijn barcodepas/sleutelhanger gebruiken voor meerdere fietsen?

Nee, per fiets ontvangt u één barcodepas (sleutelhanger). U kunt wel meerdere passen toevoegen onder één account zodat u in één keer een overzicht heeft van al uw transacties.

Kan ik meerdere passen hebben?

Ja, dat kan. Als u meerdere fietsen heeft ontvangt u ook meerdere passen. Voeg elke pas toe aan uw account zodat u in één keer een overzicht heeft van al uw transacties.

Ik ben mijn pas kwijt. Wat moet ik doen?

Geen probleem. Haal een nieuwe sleurelhanger bij een deelnemende stalling en voeg deze toe aan uw account. Hierna kunt u uw verloren sleutelhanger verwijderen uit uw account. Let op: voeg eerst de nieuwe sleutelhanger toe en verwijder dan pas de oude.

Wat moet ik invullen bij pasomschrijving? En waarom?

U kunt hier invullen wat u wilt, bijvoorbeeld "fiets van Annie". De omschrijving die u invult ziet u terug bij de verschillende overzichten. Dit is met name handig als u meer dan één pas registreert onder uw account.

Waarom wordt zowel bij de in- en uitgang gescand?

Het doel van het scannen is drieledig:

  • Door te controleren dat de pas/fiets-combinatie hetzelfde is bij de in- en uitgang wordt vookromen dat iemand anders met uw fiets naar buiten loopt. Diefstalbeveiliging dus.
  • Dor zowel bij de in- als uitgang te scannen kan worden bepaald hoe lang uw fiets is de stalling heeft gestaan. Op basis hiervan kan berekend worden hoeveel u moet betalen.
  • Uw gemeente kan zo zien hoeveel fietsen zijn gestald en hoe lang deze gemiddeld in de stalling staan. Met deze informatie kunnen zij hun beleid aanpassen. Blijkt een stalling bijvoorbeeld heel druk te zijn dan moeten er wellicht plekken bij. Is het aan de andere kant heel rustig dan zou er mischien een beheerder minder kunnen komen. De gemeente kan zo het geld dat zij besteden aan de stallingen optimaal inzetten. NB. Gemeenten krijgen nadrukkelijk alleen informatie over totale aantallen en gemiddelden. Informatie over wie de stallingen gebruiken wordt -voor zover überhaupt opgeslagen- niet gedeeld.

 

Op www.Apeldoorn-Binnenstad.nl vind je een overzicht van alle winkels, marktkramen, cafés, restaurants, musea, bioscopen, poppodia en meer. Onder praktische info vind je o.a. alles over parkeren in het centrum van Apeldoorn, alle koopzondagen, pinautomaten en meer. Ook vind je hier de allerleukste aanbiedingen en acties uit de binnenstad. Houd de site goed in de gaten!

Bedankt!

Er zijn dit jaar al

4.554

fietsen gestald in Apeldoorn.